Telefon: 05376486475
Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Büromuz ticaret hukukunun en önemli kısımlarından biri olan şirketler hukuku alanında özellikle şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak ihtiyaç duydukları her alanda,( birleşmesi, devralınması, tasfiyesi konularında olmak üzere) her türlü hizmeti vermektedir. Bunların yanı sıra özellikle Türk piyasasına girmek isteyen yabancı şirketlere Türkiye’de şirket kurma, devralma, acente veya şube açma konuları başta olmak üzere tüm süreçlerde danışmalık yapmaktadır

  . Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk Hukuku, gerekse uluslararası kaideler çerçevesinde hukuki değerlendirme yaparak ; görüş ve tavsiye vermektedir. Ticari işletme hukuku, Şirketler hukuku Ticari şirketlerin alım ve satımı, Haksız rekabet, Şirket yönetimi, Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, Sözleşmeler hukuku, Ortaklık sözleşmeleri, Tasfiye, Kıymetli evrak hukuku, Risk Sermayesi, Sermaye Piyasaları, Kredi sözleşmeleri, Leasing sözleşmeleri alanlarında uzman ve deneyimli kadrosu ile müvekkillerine etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, devletin ceza yaptırımı ile uyguladığı, toplum düzenini sağlayıcı emir ve yasakları kapsayan hukuk dalıdır. Hukuk büromuz, gerek sanık/şüpheli müdafii olarak gerekse mağdur, suçtan zarar gören, katılan vekili olarak pek çok şahsa hukuki hizmet vermektedir.

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, sözleşme serbestisinin işçi lehine/işveren aleyhine önemli ölçüde kısıtlandığı ve bu nedenle işverenlerin İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerinin önemli ölçüde artırıldığı bir hukuk alanıdır. İş hukukunun özellikle bu boyutu nedeniyle mevzuata uygun hareket etmeyen işverenlerin, (özellikle 30 veya daha fazla işçi çalıştırması nedeniyle iş güvencesi hükümlerinin de uygulama alanı bul

  duğu işyerlerinde) insan kaynakları süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmemesi, yargısal anlamda büyük külfetlerle karşılaşılmasına sebep olabilmektedir.  Büromuz, kurumsal nitelikteki müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli koordinasyon halinde çalışarak, iş sözleşmesinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesine ve bu nedenle yargısal süreçlerde uğranacak zararların minimize edilmesine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu yönündeki revize çalışmalarında da hukuki destek vermektedir. Ayrıca, yargıya veya arabuluculuk merkezine taşınan uyuşmazlıklarda da müvekkillerinin uyuşmazlığa en uygun argümanlarla savunmasını sağlamaktadır.
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında büromuzun, ihtilaflı alacakların tahsili konusundaki çalışma yöntemi; önleyici avukatlık kapsamında, müvekkillerimizin, öncelikle ihtilaflı alacak oluşumunun minimize edilmesine yönelik ticari ve hukuki tedbirler almasını sağlamaktır. İcra ve İflas Hukuku kapsamında alacağın tahsili için cebri icra yollarına başvurulması gerektiği durumlarda, ihtiyati haciz ve tedbir başvuruları, alacağın temliki, fiili ve kaydi haciz işlemleri, icra iflas kanunundan kaynaklanan cezai

  şikayetler, menkul ve gayrimenkul satışları, sıra cetveline ve alacağa itiraz, muvazaalı alacakların ve tasarrufların iptali ve benzeri işlemler ile veriye dayalı, hızlı ve hatasız olarak ihtilaflı alacakların tahsilini gerçekleştirmekteyiz. Diğer yandan icra-iflas sürecinde borçlu sıfatıyla yer alan müvekkiller için, borçtan kurtulma, borcun nakli, menfi tespit ve istirdat, istihkak, iptal davaları, yeniden yapılandırma ve iflas erteleme işlemleri sırasında hukuki destek verilmektedir.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Büromuz marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, telif hakları ve internet alan adlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunmasında hizmet sunmaktadır.  Ayrıca bahse konu hakların ihlalinden doğan hukuk ve ceza davalarında müvekkillerimizi en etkili şekilde temsil etmekte özen göstermekteyiz.

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin, üçüncü kişilerle yaptıkları bütün sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan hak ve borçlar genel olarak Türk Borçlar Kanunu hükümleri ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda hukuk büromuz, müvekkillerinin üçüncü kişilerle yapacakları sözleşmelerde hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta, sözleşmelerdeki menfaat dengesinin bir taraf lehine aşırı bozulmasına yol açabilecek düzenlemelerin minim

  ize edilmesi ve menfaat dengesinin sağlanabilmesi amacıyla sözleşme revizeleri yapmaktadır. Sözleşme inceleme revize çalışmalarında salt hukuki bakış açısıyla yapılacak değerlendirmelerden ziyade, aynı zamanda müvekkilin ticari hayatı veya girmekte olduğu ticari ilişkinin boyutu açısından reel bir değerlendirmenin de kombin edilmesi gerektiği anlayışıyla hukuk büromuz müvekkillerine bu alanda etkili hizmet sunmaya devam etmektedir. Öte yandan, sözleşmelerle usul hukukuna ilişkin de pek çok düzenlemeler yapılabildiğinden, müvekkil menfaatine en uygun düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir. Yine, sözleşmenin yorumundan yahut sözleşmeden doğan borçların eksik ifa edilmesi veya hiç ifa edilmemesi durumlarından ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda da hukuk büromuz müvekkillerinin haklarının korunması yönünde gerekli hukuki aksiyonları almaktadır.
Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Hukuk büromuz, sorumluluk sigortası, kaza, zarar, sorumluluk sigortası konularında hizmet veren ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Sigorta poliçe hükümlerinin düzenlenmesi ve bu poliçelerden kaynaklanan sigorta ettirenlerle sigortacılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlamaktayız.

İlaç ve Sağlık Hukuku

İlaç ve Sağlık Hukuku

Büromuz İlaç ve Sağlık Hukuku ile ilgili aşağıdaki hizmetleri vermektedir. Dava Vekilliği Hizmetleri 1. Doktor hataları sebebiyle açılabilecek hukuk ve ceza davaları 2. Mal practise tazminat davaları 3. Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi, 4. Tıp ve ilaç hukukundan doğan tazminat davaları 5. Tıp Ve İlaç hukukuna ilişkin sınai mülkiyet davalarının takibi (Daha çok ilaç patentleri ve markalarından doğ

  an uyuşmazlıklara ilişkin) Danışmanlık Hizmetleri 1. Formasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının tescil süreçlerinin takibi hizmetleri, 2. Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki kontrolü, 3. Hasta ve hekim hakları alanında danışmanlık, 4. İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi, 5. İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi ve sağlık hukuku 6. İlaç dağıtım distribütörlük sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi, 7. İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan denetimi, 8. İlaç sektörüne ilişkin muhtelif danışmanlık sözleşmeleri hazırlanması ve denetimi, 9. İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri, 10.Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü, 11.Mal practise sorumluluğunun denetlenmesi, uygulanması 12.Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında danışmanlık hizmetleri 13.Sağlık Ürünleri Distribütörlük Anlaşmalarının hazırlanması ve hukuki denetimi 14.Tehlikeli atıkların/ambalajların bertaraf/geri dönüşüm sözleşmeleri hazırlanması ve kontrolü, 15.Tıbbi Ürün Lisans Prosedürü hakkında danışmanlık hizmetleri 16.Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Avukatlık büromuz, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen ta

  m yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır. Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı bu alanda uzmanlaşmış avukatları ile sürdürmektedir.
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Hukuk büromuzda; Bireysel veya aile olarak ikamet izni ( ikamet tezkeresi ), başvurusu, yenilenmesi ve genel vize sorunları Süreli ve süresiz çalışma izni başvurusu, yenilenmesi ve iptaline ilişkin itiraz ve davalar Yabancıların taşınmaz satın alması, kiralaması, şirket ortaklığı yapması ve  işyeri açmalarına ilişkin soru ve uyuşmazlıklar için destek  Türk Vatandaşlığı başvurusu, vatandaşlık başvurularının red kararlarına karşı itiraz ve davalar Vatandaşlıktan izin yoluyla ayrılm

  a, mavi kart ve bu usülle çıkanların Türkiye'de yaşadıkları sorunların çözülmesi Vatandaşlıktan çıkartılanlar hakkında itiraz ve dava yoluna başvurulması Çifte vatandaşlık veya çoklu vatandaşlıkla ilgili sorunların çözüme kavuşturulması  Yabancı vatandaşlıktan gelen soyadı düzeltilmesi ve soyisim tespit davaları gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Büroumuz aşağıdaki hizmetleri vermektedir. Dava Vekilliği Hizmetleri 1. Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar 2. Ayıplı Mallardan doğan davalar 3. Ayıplı hizmetlerden doğan davalar 4. Devre tatillerden doğan davalar 5. Garantili mallardan doğan davalar 6. Haksız şartlardan doğan davalar 7. Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar 8. Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar 9. Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar 10. Paket turlardan doğan davalar 11. Taksitli ve

  kampanyalı satışlardan doğan davalar 12. TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar 13. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar 14. Tüketici kredilerinden doğan davalar 15. Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular 16. Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular Danışmanlık Hizmetleri 1. Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 2. Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 3. İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi 4. Kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 5. Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular 6. Konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 7. Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 8. Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 9. Paket tur sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ve tüketici hukuku 10. Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 11. Ticari reklam ve ilanların Tüketici hukuku çerçevesinde denetlenmesi, düzenlenmesi 12. Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi 13. Tüketici şikâyet hattı kurulması ve tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma 14. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi
WhatsApp Destek