Telefon: 05376486475

Site yönetim kurulu işveren midir? 

davanın işveren temsilcisi durumundaki Site Yönetim Kuruluna karşı açılıp, neticelendirilmesi yerinde ise de, hüküm altına alınan alacaklardan kat maliklerinin eşit olarak sorumlu oldukları gözetilmeden davalı site yönetiminin sorumlu tutulması sonucunu doğrucak şekilde “ davalıdan “ şeklinde hüküm kurulması, farklı nitelikteki alacakların tek miktar ve tek kalem altında gösterilmesi, hükmedilen alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde gösterilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi hatalı olup[Yargıtay Kararı - 9. HD., E. 2012/926 K. 2014/5144 T. 19.2.2014]

Anılan Yargıtay kararına göre site yönetim kurulu işveren temsilcisidir. İşveren Kat Malikleri Kurulu’dur. 

 

WhatsApp Destek