Telefon: 05058040707
İtirazın iptali davası nasıl açılır? İtirazın İptali dava dilekçesi örneği
İtirazın iptali davası nasıl açılır? İtirazın İptali dava dilekçesi örneği

                                               İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE 

 

DOSYA NO                            : İstanbul 35. İcra müdürlüğünün  ____/_____  Esas Sayılı Dosyası

İTİRAZIN                     

KALDIRILMASINI TALEP

EDEN DAVACI                     :  ________________ (T.C:________________)

VEKİLİ                                  : Av.Anıl TÜRKMEN

ADRES                                 : Abide-i Hürriyet Cad. No:89/8 Şişli/İSTANBUL 

KARŞI TARAF (DAVALI)   : _______________________

ADRES                                  :________________________  Şişli/İSTANBUL

DAVA KONUSU                 : Davalı tarafından yapılan İstanbul 35. İcra müdürlüğünün  ___/_______ Esas Sayılı dosyasındaki itirazın iptali, takibin devamına karar verilmesi ve alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                  :     

  1. Davalı borçlu tarafından İstanbul 35. İcra müdürlüğünün  ____/_____Esas Sayılı dosyası kapsamında tebliğ edilen ödeme emrine karşı süresi içerisinde yapılan itiraz üzerine İcra Müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar verilmiş, söz konusu karar ve borçlu tarafın itiraz dilekçesi tarafıma tebliğ edilmiştir. 
  2. Davalı tarafın icra takibine yapmış olduğu itiraz haksız ve kötü niyetlidir. Şöyle ki;                                                                        Müvekkil davalı kişiye borç para göndermiştir. Borçlu kişi 3 ay sonrasında parayı ödeyeceğine dair taahhüt vermiştir. Ancak borçtan itibaren 1 sene geçmesine rağmen borçlu parayı geri vermemiştir. Borçlu kişi haksız olarak borcunu inkar etmektedir. Dilekçe ekinde borca dair mesaj kayıtları da bulunmaktadır. Ayrıca banka dekontları da ekte bulunmaktadır.
  3. Buna rağmen, davalının asılsız iddialar ileri sürerek, icra takibine itiraz ederek takibi durdurması nedeniyle, söz konusu itirazların İcra ve İflas Yasasının 67. maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmek üzere iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 

HUKUKİ SEBEPLER      : İİK, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                       : İstanbul 35. İcra müdürlüğünün  ____/_______ Esas Sayılı takip dosyası, borç ilişkisinin varlığına dair mesaj kayıtları, dekont ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda sayılan nedenlerle,

1-Davamızın kabulü ile, davalının yerinde olmayan itirazlarının kaldırılarak takibin devamına,

2-Asıl alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere, davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

3-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine;

Karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. 22/12/2022

                                                                                                                            Davacı 

                                                                                                                             Vekili

                                                                                                                  Av.Anıl TÜRKMEN

 

Ek: Mesaj Kayıtları ve Banka Dekontları

 

WhatsApp Destek