Telefon: 05376486475
Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır? Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği
Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır? Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği

                                                                      (_____________).ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

                                                                                             Gönderilmek Üzere

                                                                     (_______________).SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

                                                                                     

SORGU NO                         : ____/____Sorgu

TUTUKLULUK KARARINA

İTİRAZ EDEN                     : (_________________)

MÜDAFİİ                             : Av.Anıl TÜRKMEN

ADRES                                : Abide-i Hürriyet Cad. No:89/8 Şişli/İSTANBUL                         

TALEP KONUSU               : İstanbul __.Sulh Ceza Mahkemesi' nin 15/11/2021 tarih ve 2023/____ Sorgu numaralı dosyasında tutukluluk kararına itiraz.

AÇIKLAMALAR                :

       İsnat edilen suç her ne kadar CMK md. 100/3’ teki belirli suçlar arasında yer alsa da bu listedeki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebepleri var ise, tutuklama nedeni var sayılabilir. Dolayısıyla CMK md.100/3 hükmü, kanuni bir karine içermektedir. Bu kanuni karine, tutuklama nedenlerinin varsayılabilmesine ilişkin olup listedeki suçlar ile ilgili yürütülen bir soruşturma veya kovuşturmada, tutuklama kararı verebilmek için kuvvetli suç şüphesinin varlığı söz konusu olmalıdır. Mevcut olayda kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı kanaatindeyiz. Şöyle ki;

(Bu kısımda itiraza ilişkin sebepler belirtilebilir. Aşağıdaki olay açıklaması bir örnektir)

  1. Müvekkile isnad edilen suçla ilgili kamera kaydı bulunmamaktadır. Ayrıca suç tarihinde yanında bulunan kız arkadaşının da söz konusu suçla ilgili beyanları dikkate alınmamıştır.

  2. Müvekkile isnad edilen suç, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçudur. Bu suçun işlenmesinde bir de alıcı taraf olarak uyuşturucu alıcısının bulunması gerekmektedir. Ancak dosya kapsamında böyle bir kişi veya kişilerden bahsedilmemiştir veya gözaltına alınan kimse yoktur. Hal böyle iken bu suçun müvekkile yüklenmesi mantığa aykırıdır.

  3. Soruşturma kapsamında tüm delillerin elde edilerek adli emanete alınmış olması karşısında müvekkilin delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme şüphesi de mevcut değildir. Yine aynı nedenle, müvekkilin tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapması girişiminde bulunma olasılığı da bulunmamaktadır. Hal böyle iken, şüpheli müvekkil hakkında CMK 100/2-b maddesindeki koşulların varlığından söz edilmesi mümkün değildir.

  4. Müvekkil sabit ikametgah sahibidir. Kaçma şüphesini uyandıracak bir durum söz konusu değildir.

  5. Tutuklama en son tedbirdir. Adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekmektedir. AİHM içtihadlarında da tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte; başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse, tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiği söylenmektedir.

       Tüm bu sebeplerle müvekkilimin tutukluluk kararı, tutuklama koruma tedbirinden beklenen faydayı sağlamaktan uzaklaşmakta, tutukluluğun devamı kararı ile tedbir alınmamakta adeta ceza verilmiş olmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER        : CMK ve AİHS ilgili maddeleri.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve re’sen nazara alınacak diğer sebeplerle, müvekkilim hakkında verilen tutukluluk kararının kaldırılmasına, bu mümkün olmazsa tutukluluk tedbirinin adli kontrol tedbirine çevrilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.  19/12/2023


 

                                                                                                                                                                             İtiraz Eden Müdafii

                                                                                                                                                                             Av. Anıl TÜRKMEN

 

WhatsApp Destek